Lontec Security® Services is een volledig CCV- en BORG-gecertificeerd technisch beveiligingsbedrijf.  

Deze certificering is voor de mechanische beveiliging (hang- en sluitwerk, compartimentering) en voor de elektronische beveiliging (alarmsysteem) voor alle risicoklasse.Na het maken van de risico-analyse voor de woning, winkel en/of showroom, bedrijf of instelling wordt de risicoklasse van het NCP bepaald.Aan de hand van de gegevens en de risicoklasse wordt er een beveiligingsplan gemaakt welke aan alle normen, regels en wettelijke eisen voldoet.Zijn deze maatregelen uitgevoerd dan wordt een BORG-certificaat of opleveringsbewijs uitgegeven om aantoonbaar te maken voor de verzekering / Politie dat er gecertificeerde inbraaksignaleringssysteem en/of inbraakpreventieve maatregelen zijn gerealiseerd.Alleen wanneer een BORG-certificaat kan worden overlegd mag er politie assistentie worden verwacht. (zie de wettelijke regeling in de Wet voor Particuliere beveiligingsbedrijven en recherchebureaus WPBR).LONTEC Security services biedt haar klanten een onderhoudscontract aan om zo gebruik te kunnen maken van de 24-uurs service voor de inbraaksignaleringssystemen en garant te staan voor de optimale werking van het systeem. Dit is tevens een eis vanuit de verzekering.Via ons worden alarmregistratie en alarmopvolging (via de erkende PAC-meldkamer) geregeld om zo de juiste alarmopvolging te realiseren.Speciale alarmopvolging voor b.v. overval-alarm, technische storing of sociale alarmering wordt in overleg met de desbetreffende gerealiseerd.Toegangscontrole-systemen, camerasystemen, aanvullende brandpreventieve maatregelen, leveren en laten plaatsen van rolluiken, kluizen en brandwerende kasten worden tevens door ons uitgevoerd.Een totaal pakket kan u worden aangeboden waarin gebruik wordt gemaakt van goedgekeurde producten en diensten zoals de NCP-erkenningsregeling voorschrijft

Lontec Security® Services voldoet aan alle certificeringen en heeft de deskundigheid in huis voor vele beveiligingssystemen.

Lontec Security® Services

  • regelt alarmregistratie en opvolging – via de erkende PAC-meldkamer
  • realiseert speciale alarmopvolging voor bijv. overvalalarm, technische storing of sociale alarmering, in overleg met de cliënt
  • verzorgt rolluiken, kluizen, brand werende kasten
  • verzorgt toegangscontrolesystemen, camerasystemen, aanvullende brandpreventieve maatregelen
  • biedt haar cliënten een onderhoudsabonnement aan waarmee zij gebruik kunnen maken van de 24 uursservice voor inbraaksignaleringssystemen. Hiermee is een optimale werking van het systeem gegarandeerd, iets dat vanuit de verzekeringsbranche een eis is

Lontec Security Consultancy is een onafhankelijk adviesbureau dat voorziet in de groeiende vraag naar riskmanagement, risicobeheersing en een gestructureerde samenhang tussen alle beveiligingsmiddelen en diensten.

Dhr. Th. Lonte is ingeschreven in het Register Security Expert van de stichting SERN. Dit waarborgt onafhankelijkheid en vakkundigheid.Door gebruik te maken van de “Haagse methodiek” betreffende security management wordt een totaal beveiligingssystematiek opgezet tegen iedere vorm van ongewenste incidenten.Er zal een onvermijdelijke confrontatie plaats vinden met al die aspecten in en om de beveiligingsmaatregelen waarin niet, onvoldoende of op een verkeerde wijze invulling is gegeven. De interne en externe beveiligingsorganisatie moeten naadloos op elkaar zijn afgestemd.De “DHM”(De Haagse methodiek) zorgt voor een verantwoorde opbouw en beheersing van het totaal aan beveiligingsmaatregelen waardoor tevens alle eventuele getroffen beveiligingsmaatregelen op inhoud en kwaliteit kunnen worden beoordeeld.Indien voor het bedrijf/instelling nog nooit een beveiligingsinformatie pakket en/of beleid is gemaakt wordt met instemming van het management eerst een interne security audit (ISA) uitgevoerd om zodoende een inventarisatie te krijgen van de huidige situatie aangaande beveiligingsmaatregelen.Aan de hand van het ISA rapport wordt aandacht besteed aan alle onderdelen van de beveiliging. Achtereenvolgens wordt, uiteraard op basis van de Beveiligings Onbevoegde Beïnvloeding (BEVOB), gekeken naar beleid, de OBE-maatregelen, bewaking, de verantwoordelijke security functionaris, de interne- en externe beveiligingsorganisatie, de beheersbaarheid van de incidenten en overige relevante punten/gegevens.Het fenomeen Interne Security Audit (ISA) is daarom interessant omdat het van belang is dat de organisatie beschikt over een instrument waarmee gewaarborgd kan worden dat een adequaat pakket van maatregelen is getroffen en in stand wordt gehouden om de, gevolgen van, risico’s welke de organisatie kan oplopen ten gevolge van onbevoegde beïnvloeding tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen en te houden. Dit alles is van essentieel belang in verband met het streven naar kwaliteitsverbetering.Het organogram van de Interne Security

Lontec Security® Services biedt een totaalpakket met daarin gecertificeerde producten en diensten volgens actuele erkenningsrichtlijnen.

Risicoanalyse en BORG-certificaat                                             

Na het maken van een risicoanalyse voor woning of bedrijfspand wordt de NCP risicoklasse bepaald. Vervolgens zal er een Plan Van Eisen worden opgesteld.

Aan de hand daarvan wordt een beveiligingsplan opgesteld dat aan alle actuele wettelijke normen, regels en eisen voldoet.

Zodra de beveiligingsmaatregelen zijn uitgevoerd kan een BORG-certificaat afgegeven worden ter overlegging aan verzekering of politie. Dit certificaat waarborgt dat de geplaatste systemen en genomen maatregelen aan de BORG-eisen voldoen.

Alleen wanneer een BORG-certificaat wordt overlegd mag politieassistentie worden verwacht (wettelijke regeling WPBR).   

Lontec Security® Producten: zowel standaard als speciaal vervaardigd

Wij leveren door NCP en REQ gecertificeerde elektronische producten. Mechanische beveiliging (SKG) maakt hier onderdeel van uit.

Naast een breed assortiment aan standaard beveiligingsproducten leveren wij specifieke beveiligingsproducten en toegangscontrolesystemen, evenals camerasystemen en video- en intercomsystemen.

NCP: Nationaal Centrumvoor  Preventie.

Nederlands instituut op het gebied van certificering van producten voor beveiliging van gebouwen tegen diefstal, inbraak en brand; voor particulieren, bedrijven en instellingen. De certificering heeft betrekking op de producten zelf en de installatie daarvan in en op gebouwen.

REQ (Registration European Quality)

is opgericht met als doel het bieden van informatie over producten en productcertificaten. Daarbij promoot REQ het gebruik van producten die aantoonbaar voldoen aan Europese productnormen of technische specificaties.

Lontec Security® Consultancy: gedegen opleidingen door SERN-geregistreerd adviseur

Lontec Security® Consultancy verzorgt erkende opleidingen voor het MBV en TBV diploma (Monteur Beveiligingsinstallaties en Technicus Beveiliging).

Voor deze opleidingen verzorgen wij eveneens in-company trainingen.

Ook maatwerkprogramma’s op o.a. het gebied van product- of bedrijfsgerichte trainingen worden door ons verzorgd. Dit zijn klant specifieke opleidingen die wij in nauw overleg met u samenstellen.