LONTEC Security®, kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten/service van LONTEC Security®, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier i.v.m. service van derden (PAC-meldkamer/surveillancedienst) aan LONTEC Security® verstrekt.
De contactgegevens van LONTEC Security zijn de navolgende:

LONTEC Security® Vof

Schinkeldijkje  16 T                                         Postbus  8125
1432 CE  Aalsmeer                                         1180 LC  Amstelveen
Tel: 020-6479323
Website: https://www.lontec.nl                  K.v.K. 33.211.131
E-mail: info@lontec.nl                                   btw: NL821782.022.B01


Persoonsgegevens

LONTEC Security® verwerkt uw persoonsgegevens nadat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken indien noodzakelijk:

 • bedrijfsnaam
 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • IP-adres
 • KvK-nummer
 • btw-nummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Middels onze website en/of servicedienst heeft LONTEC Security® niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via info@lontec.nl .


Met welk doel en op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt

LONTEC Security® verwerkt uw persoonsgegevens om haar bedrijfsvoering en service correct te kunnen uitoefenen. De persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

 • teneinde u te kunnen contacteren via telefoon of e-mail indien dit nodig is om onze dienst/service verlening uit te kunnen voeren;
 • teneinde uw alarminstallatie de 24-uursservice te kunnen bieden
 • teneinde u te informeren over wijzigingen van onze diensten en/of producten;
 • teneinde u goederen en diensten te kunnen leveren;
 • teneinde u onze nieuwsbrief en/of facturen te kunnen zenden;

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Door LONTEC Security® worden geen besluiten geïnitieerd op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een persoonlijk initiatief (door een of meer medewerkers van LONTEC Security®) is genomen.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

LONTEC Security® bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De volgende bewaartermijnen worden gehanteerd voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Bewaartermijn Reden
Personalia 7 jaar Richtlijnen Belastingdienst
Adres 7 jaar Richtlijnen Belastingdienst
Orderhistorie 7 jaar Richtlijnen Belastingdienst
BORG gegevens 5 jaar Richtlijnen BORG

 

Delen van persoonsgegevens met derden?

LONTEC Security® verstrekt uw gegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. LONTEC Security® verkoopt uw gegevens niet aan derden. Bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht (bijvoorbeeld softwareleveranciers) worden geselecteerd op eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens zoals ook vermeld in de BORG-erkenningsregeling.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevens-overdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@lontec.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. LONTEC Security® zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

LONTEC Security® wil u er tevens op wijzen dat u bij vermeend ongeoorloofd gebruik van uw gegevens, de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Beveiliging persoonsgegevens:

LONTEC Security® neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@lontec.nl via het adres van LONTEC Security® in de contactgegevens.

 

Aalsmeer, mei 2018