LONTEC Security® JUNI 2012©

I. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1: Algemeen

In deze algemene voorwaarden hebben de onderstaande termen de volgende betekenis:

 • 1.1 Klant: de wederpartij van LONTEC Security®.
 • 1.2. LONTEC Security®: de vennootschap onder firma LONTECSecurity®, handelend onder namen LONTEC Security®, LONTEC Security® Service en LONTEC Security® Consultancy, gevestigd te Aalsmeer (1432 CE) aan het Schinkeldijkje 16 T.
 • 1.3 Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht, waarbij LONTEC Security® zich verbindt jegens Klant werkzaamheden/diensten te verrichten of de overeenkomst waarbij LONTEC Security® producten aan Klant verkoopt.
 • 1.4 Partij(en): de Klant en LONTEC Security® gezamenlijk in meervoud en Klant of LONTEC Security® afzonderlijk in enkelvoud.

rtikel 2: Werkingssfeer algemene voorwaarden

 • 2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten van LONTEC Security®.
 • 2.2. Voor zoverre in de Overeenkomst niet anders is overeengekomen, zullen deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. De algemene voorwaarden van de Klant worden door LONTEC Security® uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3: Totstandkoming Overeenkomst

 • 3.1. De Overeenkomst wordt gevormd door onderhavige algemene voorwaarden tezamen met de opdrachtbevestiging en komt tot stand op het moment dat de door LONTEC Security® en Klant ondertekende opdrachtbevestiging door LONTEC Security® retour is ontvangen. Indien Klant mondeling de opdracht aan LONTEC Security® verstrekt dan komt de Overeenkomst tot stand op het moment dat LONTEC Security® de opdracht per e-mail aan Klant bevestigt.
 • 3.2 De Overeenkomst komt in de plaats van alle eerdere voorstellen c.q. afspraken en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
 • 3.3 Eventueel na de opdrachtbevestiging gemaakte afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen in de Overeenkomst, zijn alleen bindend indien deze schriftelijk tussen Partijen worden overeengekomen. Alleen bij de installatie van apparatuur kunnen mondeling afwijkende afspraken worden gemaakt.

Artikel 4: Verstrekking van gegevens door Klant bij uitvoering van opdracht

 • 4.1 Klant dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, elke LONTEC Security® nodig heeft voor de uitvoering van zijn werkzaamheden, correct en tijdig voor de aanvang van de opdracht aan LONTEC Security® zijn verstrekt.
 • 4.2 Klant dient ervoor zorg te dragen dat LONTEC Security® onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
 • 4.3 Klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan LONTEC Security® terbeschikkinggestelde gegevens en bescheiden, ok indien deze van derden afkomstig zijn.

Artikel 5: Uitvoering van de opdracht

 • 5.1 Alle werkzaamheden die LONTEC Security® verricht worden gedaan op basis van een inspanningsverbintenis van de zijde van LONTEC Security®. LONTEC Security® verricht de werkzaamheden naar zijn beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goedvakmanschap.
 • 5.2 Indien sprake is van zogenaamd meerwerk kan LONTEC Security® de hiermee gemoeide werkzaamheden alleen bij Klant in rekening brengen, als Klant hiervoor vooraf toestemming heeft verleend. Een uitzondering hierop geldt met betrekking tot de uitvoering van installatiewerk, indien de werkzaamheden en/of uitvoerbaarheid dit vereisen.
 • 5.3 LONTEC Security® houdt ter zake de opdracht een dossier aan met daarin kopieën van voor de opdracht relevante stukken.

Artikel 6: Geheimhouding met betrekking verstrekte gegevens

 • 6.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die betrekking heeft op de opdracht en is verkregen van de andere Partij. De ene Partij kan de andere Partij hiervoor schriftelijk een ontheffing verlenen. Informatie die algemeen bekend is, valt niet onder de geheimhoudingsplicht.
 • 6.2 Behoudens schriftelijke toestemming zijn Partijen niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie die door de andere Partij met betrekking tot de opdracht ter beschikking is gesteld, aan te wenden tot een ander doel dan de opdracht behelst.
 • 6.3 Indien sprake is van enige wettelijke bepaling, voorschrift of andere regel die een Partij verplicht tot openbaarmaking, dan is de desbetreffende Partij gerechtigd de informatie openbaar te maken aan de autoriteit die gerechtigd is op grond van de wettelijke bepaling, voorschrift of ander regelen hierom verzoekt.
 • 6.4 De geheimhoudingsverplichting zal bij gebruikmaking door een Partij van derden, door deze Partij worden opgelegd aan deze derden.
 • 6.5 Klant vrijwaart LONTEC Security® voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door Klant wordt gehouden of waarvoor Klant uit hoofde van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij Klant bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan LONTEC Security® toerekenbaar zijn.

Artikel 7: Tarieven / prijzen

 • 7.1. De door LONTEC Security® opgegeven tarieven en/of prijzen zijn gebaseerd op prijzen, lonen, en heffingen geldend op het tijdstip van de aanbieding of offerte, zijn in euro en exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 • 7.2. Installatiekosten worden in afwijking van lid 1 altijd op basis van nacalculatie gerekend. LONTEC Security® geeft vooraf een prijsindicatie, waaraan Klant geen rechten aan kan ontlenen.
 • 7.3. Wijzigingen in valutakoersen, arbeidslonen, kostprijzen van de grondstoffen, materialen, onderdelen, transport, assurantiepremies, fiscale lasten, sociale verzekeringspremies, invoerrechten en andere van overheidswege opgelegde of op te leggen heffingen kunnen te allen tijde door LONTEC Security® aan Klant worden doorberekend. LONTEC Security® is gerechtigd het (de) eerder overeengekomen tarief (prijs) dienovereenkomstig aan te passen.
 • 7.4. Kosten van door Klant gewenste aanvullingen en/of wijzigingen van de Overeenkomst na totstandkoming van de Overeenkomst zijn voor rekening van de Klant.

Artikel 8: Betaling

 • 8.1. Alle betalingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen zonder enige korting of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op één van de door LONTEC Security® aangewezen bankrekeningnummers.
 • 8.2. Indien de betaling niet tijdig is ontvangen, is de Klant – zonder dat daarvoor enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is – de wettelijke rente verschuldigd vanaf de datum waarop betaling had moeten plaatsvinden tot de datum van de daadwerkelijke betaling.
 • 8.3. Indien LONTEC Security® genoodzaakt is de vordering aan een derde uit handen te geven, dan zullen alle kosten van invordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, ten laste komen van Klant, waarbij de buitengerechtelijke invorderingskosten worden bepaald op tenminste 15% van de te vorderen hoofdsom met een minimum van € 150,00.

Artikel 9: Oplevering

 • 9.1 Indien LONTEC Security® de overeengekomen opleveringsdatum niet kan halen, zal LONTEC Security® de Klant daarvan per omgaande op de hoogte stellen met vermelding van de alsdan te verwachten opleveringsdatum zonder dat Klant hieraan enig recht tot het vorderen van schadevergoeding in welke vorm dan ook kan ontlenen, danwel tot ontbinding van de Overeenkomst kan overgaan of de nakoming van de Overeenkomst kan eisen.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN LONTEC SECURITY®

Deze algemene voorwaarden van LONTEC Security® v.o.f. zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam nr. 33.211.131. De voorwaarden bestaan uit artikel 1.1 t/m 30.3.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud en retentie

 • 10.1. Tot het moment waarop Klant jegens LONTEC Security® aan alle betalingsverplichtingen heeft voldaan, blijft het eigendom van de door LONTEC Security® aan Klant geleverde goederen bij LONTEC Security®.
 • 10.2. De Klant verplicht zich de aan hem geleverde en niet betaalde goederen niet aan een derde af te staan, in welke vorm dan ook, alvorens hij zijn betalingsverplichtingenaan LONTEC Security® geheel is nagekomen. Mocht de Klant de geleverde goederen toch aan een derde hebben afgestaan voordat volledige betaling heeft plaatsgevonden, dan is Klant een per direct opeisbare boete van € 10.000,00 aan LONTEC Security® verschuldigd, dit onverminderd de voldoening van de betalingsverplichting.
 • 10.3 LONTEC Security® kan de in het kader van de Overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten of resultaten van dienstverlening onder zich houden ondanks een eventuele bestaande verplichting tot afgifte, totdat de Klant alle op grond van de Overeenkomst verschuldigde bedragen aan LONTEC Security® heeft voldaan.

Artikel 11: Opzegging / beëindiging Overeenkomst

 • 11.1. Indien Klant zijn betalingsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt is LONTEC Security® zonder ingebrekestelling dan wel rechterlijke tussenkomst gerechtigd de Overeenkomst per direct te ontbinden.
 • 11.2 Ingeval één van de Partijen te kort schiet in de nakoming van één van haar verbintenissen, is de andere Partij die reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht, bevoegd de nog niet uitgevoerde verplichtingen op te schorten, danwel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De gehele of gedeeltelijke ontbinding dient te geschieden bij aangetekende brief zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is. Alle vorderingen, al dan niet gefactureerd, zullen ten gevolge van de ontbinding direct opeisbaar zijn, onverlet de bevoegdheid van Partijen schadevergoeding te vorderen.
 • 11.3. In afwijking van het bepaalde in het voorafgaande lid kunnen Partijen de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving geheel of gedeeltelijk opzeggen c.q. beëindigen, indien de andere Partij een verzoek tot surséance van betaling indient of in staat van faillissement wordt verklaard – al dan niet op eigen verzoek – en in geval van beëindiging of liquidatie van de werkzaamheden van desbetreffende Partij. Partijen zijn wegens een opzegging c.q. beëindiging vermeld in dit artikel nimmer gehouden tot betaling van enige schadevergoeding.

Artikel 12: Overmacht

 • 12.1. LONTEC Security® is in het geval van overmacht niet gehouden tot nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
 • 12.2 LONTEC Security® is verplicht de overmacht per omgaande aan de Klant mee te delen.
 • 12.3 Indien de overmacht langer duurt dan drie maanden na demededeling als bedoeld in artikel 12.2, dan kan Klant of LONTEC Security® overgaan tot ontbinding van de Overeenkomst .
 • 12.3 Partijen zijn in het geval van overmacht niet gehouden tot vergoeding van enige schade die ontstaat of is ontstaan als gevolg van de overmachtssituatie.
 • 12.4 Van overmacht is in ieder geval sprake ingeval van een natuurramp, stormschade, oorlog, uitvoer- invoer of doorvoerverboden, wetgevende of administratieve maatregelen van overheidswege waardoor leveringen worden belemmerd, gedwongen bedrijfssluiting, ernstige verstoringen en moeilijkheden bij het verkrijgen van grondstoffen van leveranciers, transport moeilijkheden, brand of overstromingen.
 • 12.5 LONTEC Security® is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de Overeenkomst reeds zijn verricht, voordat van overmacht sprake is.

Artikel 13: Reclames

 • 13.1. Klant dient met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag schriftelijk binnen 30 dagen na verrichting of ontvangst bij LONTEC Security®, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek in de door LONTEC Security® geleverde apparatuur, indien Klant aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, te reclameren.
 • 13.2 Reclames als in het eerste lid bedoelt, schorten de betalingsverplichting van de Klant niet op.

Artikel 14: Garantie / Risico

 • 14.1 In het geval LONTEC Security® gebruik maakt van door derden geleverde goederen, beperkt de garantie voor Klant zich tot de garantie die de producent van bedoelde goederen daarop verleent.
 • 14.2 LONTEC Security® geeft standaard één jaar garantie op een nieuw door haar geleverde installatie.
 • 14.3 Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van zaken, producten of programmatuur die onderdeel zijn van de Overeenkomst gaan op Klant over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Klant zijn gebracht.

Artikel 15: Aansprakelijkheid

 • 15.1 Indien LONTEC Security® aansprakelijk mocht zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 • 15.2 Indien LONTEC Security® toerekenbaar tekortkomt in de nakoming van de Overeenkomst, is LONTEC Security® slechts aansprakelijk voor de vergoeding van de schade, die het rechtstreekse gevolg is van de achterwege gebleven prestatie. Iedere andere vorm van schadevergoeding, zoals gevolgschade, indirecte schade, schade wegens gederfde winst of vertragingsschade is uitgesloten.
 • 15.3 LONTEC Security® is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, die is ontstaan doordat LONTEC Security® is uitgegaan van door of namens Klant onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 • 15.4 Indien LONTEC Security® aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade dan is de aansprakelijkheid voor LONTEC Security® in elk geval beperkt tot de hoogte van het bedrag waarvoor de opdracht is aangenomen. De aansprakelijkheid is in ieder geval steeds beperkt in voorkomend geval tot het bedrag der uitkering van de verzekeraar van LONTEC Security®.
 • 15.5 Klant is na het ontstaan van enig recht op schadevergoeding gehouden, de schade terstond, doch uiterlijk drie dagen na ontdekking van de schade, schriftelijk mede te delen aan LONTEC Security®.

Artikel 16: Intellectuele Eigendomsrechten

 • 16.1 LONTEC Security® behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele eigendom wet- en regelgeving.
 • 16.2 LONTEC Security® is eigenaar van de handelsnamen en haar logo en heeft deze als merk geregistreerd. Klant is niet gerechtigd oneigenlijk gebruik te maken van de handelsnamen en het logo.

Artikel 17: Contractsovername

 • 17.1 Het is de Klant niet toegestaan (enige verplichting uit) de Overeenkomst over te dragen aan derden, tenzij LONTEC Security® hiermee uitdrukkelijk akkoord gaat.

Artikel 18: Vrijwaring

 • 18.1 Klant vrijwaart LONTEC Security® ter zake van alle aanspraken van derden die mochten ontstaan ten gevolge van niet of onjuist nakomen van enige verplichting door Klant uit de Overeenkomst en de onderhavige algemene voorwaarden.
 • 18.2 Klant vrijwaart LONTEC Security® voor alle schade die hij mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden tot schadevergoeding, indien en voor zover deze schade ontstaan is door ondeskundig gebruik en/of het niet handelen conform instructies betreffende de door LONTEC Security® geleverde goederen.

Artikel 19: Toepasselijk recht en geschillen

 • 19.1. Op alle door LONTEC Security® te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 • 19.2 Tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, wordt over alle geschillen die verband houden met de Overeenkomst beslist door de bevoegde rechter te Amsterdam.

II. BEPALINGEN VOOR DE VERKOOP VAN APPARATUUR

De in dit hoofdstuk vermelde bepalingen zijn naast de Algemene
Bepalingen van toepassing indien LONTEC Security® apparatuur
aan Klant verkoopt. Bij tegenstrijdigheid tussen de Algemene
Bepalingen en de Bepalingen voor de verkoop van apparatuur
prevaleren de Bepalingen voor de verkoop van apparatuur.

Artikel 20: Selectie van apparatuur, aflevering en risico

 • 20.1 LONTEC Security® verkoopt apparatuur onder de handelsnaam LONTEC Security®.
 • 20.2 De door LONTEC Security® verkochte apparatuur zal aan Klant worden afgeleverd op de plaats van het magazijn van LONTEC Security®. Hier kan slechts bij schriftelijke overeenstemming worden afgeweken, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn de kosten van vervoer en verzekering tijdens vervoer nooit bij de koopprijs inbegrepen.
 • 20.3 Het risico van verlies, diefstal en beschadiging van de apparatuur gaat bij aflevering over op Klant. Indien gebruik wordt gemaakt van een vervoerder dan gaat het risico van de hiervoor vermelde risico’s over op het moment dat de apparatuur wordt afgegeven aan de vervoerder en deze voor ontvangst heeft getekend.
 • 20.4 Indien Klant om wat voor een reden de apparatuur op het afgesproken tijdstip niet komt afhalen dan is LONTEC Security® gerechtigd de apparatuur voor rekening en risico van Klant op te slaan en hiervoor een bedrag van € 500, – voor elke dag dat de apparatuur niet wordt opgehaald, te rekenen. Dit laat onverlet het recht van LONTEC Security® te allen tijde betaling van de koopprijs van de apparatuur te vorderen.

Artikel 21: Eisen voor de omgeving waarin apparatuur wordt geplaatst

 • 21.1 Klant draagt er zorg voor dat de omgeving voldoet aan de door LONTEC Security® gespecificeerde vereisten voor de apparatuur.
 • 21.2 Alleen als Partijen dit uitdrukkelijk zijn overeengekomen zal LONTEC Security® de apparatuur installeren of laten installeren.
 • 21.3 Klant zal LONTEC Security®, indien hij of een derde de apparatuur installeert, tijdens normale werktijden (maandag tot en met vrijdag 8.00 – 18.00) toegang verlenen tot de plaats van de apparatuur. Partijen kunnen hier in overleg van afwijken.

Artikel 22: Garantie

 • 22.1 LONTEC Security® zal zich naar beste vermogen inspannen eventuele materiaal en fabricagefouten in de apparatuur, alsmede onderdelen die door LONTEC Security® in het kader van garantie of onderhoud zijn geleverd, binnen een redelijke termijn kosteloos te herstellen, indien deze binnen één jaar na aflevering bij LONTEC Security® schriftelijk zijn gemeld. Na afloop van de termijn van één jaar heeft LONTEC Security® geen verplichting meer tot herstel en is de garantie komen te vervallen. De garantie beperkt zich tot het defecte product. Montage en voorrijdkosten vallen niet onder de garantie en zal LONTEC Security® in rekening brengen van Klant indien deze geen onderhoudscontract met LONTEC Security® heeft.
 • 22.2 Indien op bepaalde produkten geen fabrieksgarantie van één jaar zit dan geldt de kortere fabrieksgarantie.
 • 22.3 De garantieverplichting uit het vorige lid vervalt indien materiaal- en fabricagefouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik door Klant, dan wel Klant zonder toestemming van LONTEC Security® wijzigingen in de geleverde apparatuur aanbrengt, heeft aangebracht of laat aanbrengen.
 • 22.4 Werkzaamheden en kosten van herstel die niet binnen de garantie vallen, worden in rekening gebracht conform de door LONTEC Security® gebruikelijke tarieven, tenzij Klant met LONTEC Security® een onderhoudscontract voor apparatuur/installatie heeft gesloten dan geldt wat tussen partijen is overeengekomen.

III. BEPALINGEN VOOR HET VERRICHTEN VAN DIENSTEN

De in dit hoofdstuk vermelde bepalingen zijn naast de Algemene
Bepalingen van toepassing indien LONTEC Security® diensten
verricht voor Klant. Bij tegenstrijdigheid tussen de Algemene
Bepalingen en de Bepalingen voor het verrichten van diensten
prevaleren de Bepalingen voor het verrichten van diensten.

Artikel 23: Diensten

 • 23.1 LONTEC Security® verricht diensten zoals advisering, riskmanagment, risicobeheersing en onafhankelijke inspecties op het gebied van beveiliging. Daarnaast verzorgt LONTEC Security® opleidingen voor MBV en TBV diploma, in-company trainingen en product- en/of bedrijfsgerichte trainingen. Ook heeft LONTEC Security® een 24 uurs servicedienst voor het onderhoud van beveiligingssystemen en is LONTEC Security® een gecertificeerd technisch beveiligingsbedrijf.
 • 23.2 LONTEC Security® maakt bij zijn dienstverlening gebruik van de handelsnamen LONTEC Security® Consultancy en LONTEC Security® Services.

Artikel 24: Uitvoering van de dienstverlening

 • 24.1 Alle diensten van LONTEC Security® worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij LONTEC Security® en Klant uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen dat een bepaald resultaat behaald moet worden.
 • 24.2 Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is LONTEC Security® gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een fase behoren uit te stellen totdat Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 • 24.3 LONTEC Security® is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening wijzigen of aanvullen. Indien LONTEC Security® deze wijzigingen toch opvolgt, worden de werkzaamheden vergoed als zijnde meerwerk conform artikel 25 van deze algemene voorwaarden.
 • 24.4 De bedragen die betrekking hebben op de dienstverlening is Klant per kalendermaand op de laatste dag van de maand aan LONTEC Security® verschuldigd. Hierop bestaat een uitzondering met betrekking tot het onderhoudscontract en het abonnement op de PAC- meldkamer uitgezonderd. Bedragen die betrekking hebben op het onderhoudscontract en het abonnement op de PACmeldkamer zijn eenmalig voor het gehele jaar per 1 januari van het lopende jaar verschuldigd.

Artikel 25: Meerwerk

 • 25.1 Van meerwerk wordt gesproken indien LONTEC Security® in overleg met Klant werkzaamheden heeft verricht die niet onder de overeengekomen dienstverlening vallen. LONTEC Security® is te allen tijde gerechtigd een verzoek tot meerwerk naast zich neer te leggen.
 • 25.2 In het geval van meerwerk zullen de werkzaamheden worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van LONTEC Security®.
 • 25.3 Indien het meerwerk voor vertraging van de oorspronkelijke dienstverlening leidt, is dit voor risico van Klant en kan nooit de grondslag zijn voor schadevergoeding of ontbinding / beëindiging van de Overeenkomst.

Artikel 26: Cursussen en trainingen

 • 26.1 LONTEC Security® is gerechtigd om bij de verzorging van een cursus of training steeds voor aanvang van de cursus of training het totale verschuldigde bedrag te ontvangen. De annulering van de cursus of training komen te allen tijde voor rekening van Klant.
 • 26.2 Bij onvoldoende inschrijvingen voor een cursus of training is LONTEC Security® gerechtigd de cursus of training te annuleren met terugbetaling van de reeds betaalde bedragen. De kosten die LONTEC Security® reeds heeft moeten maken worden in mindering gebracht op het terugbetalen van de reeds ontvangen bedragen. Mochten de reeds betaalde bedragen niet voldoende zijn voor het voldoen van de reeds gemaakte kosten dan voldoet Klant deze kosten per omgaande.

IV. BEPALINGEN VOOR HET ONDERHOUD VAN
APPARATUUR/INSTALLATIE

De in dit hoofdstuk vermelde bepalingen zijn naast de Algemene Bepalingen van toepassing indien LONTEC Security® onderhoud verricht aan geleverde apparatuur/installatie. Bij tegenstrijdigheid tussen de Algemene Bepalingen en de Bepalingen voor het onderhoud van apparatuur prevaleren de Bepalingen voor het onderhoud van apparatuur.

Artikel 27: Duur overeenkomst

 • 27.1 De overeenkomst voor het onderhoud van apparatuur wordt minimaal aangegaan voor 1 jaar en wordt steeds stilzwijgend met een jaar verlengd indien een Partij niet uiterlijk drie maanden voor afloop van de termijn schriftelijk aan de andere Partij heeft aangegeven niet verder te willen gaan.

Artikel 28: Onderhoudsvoorwaarden

 • 28.1 De inhoud en omvang van de door LONTEC Security® te leveren onderhoudsdiensten en de eventuele serviceniveaus zullen in een schriftelijke overeenkomst tussen partijen worden vastgelegd. Dit overeenkomstig de regelgeving van beheer en onderhoud.
 • 28.2 Het onderhoud wordt door LONTEC Security® verricht tijdens de bij LONTEC Security® geldende werkdagen en werkuren.
 • 28.3 LONTEC Security® is gerechtigd om de onderhoudsverplichtingen op te schorten indien dit naar zijn oordeel en gezien de risico’s ten aanzien van veiligheid of gezondheid van zijn medewerkers gewenst is.
 • 28.4 Te allen tijde is LONTEC Security® op de hoogte van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de te onderhouden apparatuur en zal inzage geven in de vastgelegde administratie omtrent deze apparatuur.
 • 28.5 Indien het naar het oordeel van LONTEC Security® noodzakelijk is, worden onderdelen vervangen. De kosten voor de te vervangen apparatuur komen voor rekening van Klant.
 • 28.6 Klant heeft het recht om bij de onderhoudswerkzaamheden aanwezig te zijn. Op 2 januari van het lopende jaar maakt LONTEC Security® bij Klant bekend in welke maand de onderhoudswerkzaamheden plaats zullen vinden. LONTEC Security® maakt in de maand dat de werkzaamheden zullen plaatsvinden met Klant een telefonische afspraak.
 • 28.7 Het onderhoud geldt alleen voor de apparatuur die onder de onderhoudsovereenkomst valt en geldt uitdrukkelijk niet voor de technische en ruimtelijke voorzieningen van Klant
 • 28.8 Werkzaamheden die voortvloeien uit oneigenlijk gebruik van de apparatuur of van buitenkomende oorzaken behoren niet tot de verplichtingen op grond van de Overeenkomst en worden in rekening gebracht bij Klant tegen de gebruikelijke tarieven.

Artikel 29: Storingen

 • 29.1 Het begrip storing wordt als volgt gedefinieerd: het niet of niet zonder onderbreking voldoen aan de door LONTEC Security® uitdrukkelijk kenbaar gemaakte specificaties van de apparatuur.
 • 29.2 Van een storing is alleen sprake indien Klant deze kan aantonen en deze kan worden gereproduceerd en/of door LONTEC Security® wordt geconstateerd.
 • 29.3 Onmiddellijk na het optreden van een storing aan de apparatuur dient Klant LONTEC Security® hiervan in kennis te stellen. LONTEC Security® is 24 uur per dag bereikbaar voor storingen op het telefoonnummer: 020-6479323.
 • 29.4 De storingsopheffing gebeurt op basis van het risico en de regelgeving van onderhoud en beheer.
 • 29.5 Kosten voor het onderzoeken en verhelpen van, die voortvloeien uit het aansluiten van niet door LONTEC Security® geleverde apparatuur of uit het installeren van niet door LONTEC Security® geleverde programmatuur, zijn altijd voor rekening van de Klant.

Artikel 30: Overig

 • 30.1 De te onderhouden apparatuur dient gedurende de looptijd van de Overeenkomst door Klant te worden verzekerd. Het risico voor het verzekeren van de apparatuur gedurende de looptijd van de Overeenkomst ligt volledig bij Klant.
 • 30.2 De bedragen die betrekking hebben op het onderhoud van de apparatuur zijn eenmalig voor het gehele jaar per 1 januari van het lopende jaar verschuldigd.
 • 30.3 Indien Klant zijn betalingsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt is LONTEC Security® zonder ingebrekestelling danwel rechterlijke tussenkomst gerechtigd de Overeenkomst per direct te ontbinden. In een dergelijk geval is LONTEC Security® niet verantwoordelijk voor het niet geheel of gedeeltelijk functioneren van het beveiligingssysteem. Eventuele schade en/of gevolgschade wijst LONTEC Security® uitdrukkelijk van de hand en is geheel voor rekening en risico van Klant.